Еко антрацит ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Организация на:проектирането, изпълнението и контрола на дейностите по техническа ликвидация и консервация за обектите на въгледобивните дружества, включени в списък, утвърден от министъра на икономиката и обнародван във вестник „държавен вестник"; техническа и биологична рекултивация и поддържане на рекултивирани терени; пречистване и опазване на повърхностни и подземни води; строителство, научно изследователска дейности, свързани с отстраняването на последствията върху околната среда, в резултат на експлоатация на мини, кариери и други рудодобивни дружества, мониторинг. конкретните дейности за изпълнение на предмета на дейност са изчерпателно изброени в постановление № 195 от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива (обн. дв. бр.81 от 6 октомври 2000г., последни изм. и доп. дв. бр.100 от 18 декември 2015г.) и постановление № 140 от 23 юли 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, в сила от 01.01.1994 г. (обн. дв. бр.61 от 28 юли 1992 г., последни изм. и доп.дв. бр.100 от 18 декември 2015 г.)

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1