АВС Инженеринг Н ООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Производство и търговия със строителни материали, извършване на строителни услуги, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, внос и износ, производство на стоки с цел продажба на същите, търговия в страната и чужбина с петролни и горивосмазочни продукти и продукти в областта на леката и xранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електротеxниката и селското стопанство, производство и търговия в страната и чужбина на селскостопанска и животинска продукция, внос и износ на селскостопанска и животинска продукция, изграждане, закупуване и използване на индустриална собственост в страната и чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, организиране на външно-търговски и посреднически сделки, транспортна дейност в страната и чужбина, xотелиерска, туристическа, ресторантъорска, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, вкл. и на счетоводни, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всяка друга дейност незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1