Агротехремонт АД - Попово
Област: Търговище
Дейност: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Предмет на дейност: Производство, възстановяване, основен и текущ ремонт на трактори, автомобили, селскостопанска и мелиоративна техника, резервни части, детайли, възли, агрегати; производство на селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на ценни книги с цел продажба; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, скалдова, лизингова, дейност на търговско представителство и посредничество; проектантска, внедрителска и инженерингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, заложна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други видове услуги на граждани и фирми; сдекли с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност; производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности; търговия и дейност на селскостопанска аптека с препарати за растителна защита от ii и iii категория и минерални торове, които са разрешени за употреба в страната, лични предпазни средства и технически приспособления за приложение на препаратите за растителна защита и минералните торове.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1