Благоустройствени строежи ЕООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Предмет на дейност: Поддържане, ремонт, реконструкция, фрезоване, асфалтиране, преасфалтиране, хоризонтална и вертикална маркировка и ново благоустройствено строителство на улици, пътища, площадки, канализационни, водопроводни и електрически улични мрежи и светофарни уредби, събаряне на сгради, павилиони, гаражи и други на незаконно изградени и монтирани такива, поддържане и ново зелено строителство на паркове, градини, лесопаркове и други зелени площи, производство и продажба на посадъчен материал, химическа обработка и защита на трайните насаждения, производство и продажба на асфалтови смески, бетонови разтвори, инертни материали, декоративни и строителни елементи, минно-взривни работи, извършване на услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт, търговия с хранителни и промишлени стоки, производство и продажба на шивашки изделия, поддържане и експлоатация на плажовата ивица, водоспасителна и здравна дейност, отдаване под наем на земи, сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар, рекламна и посредническа дейност, проектиране на обекти по предмета на дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1