Автотранс 98 ООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Предмет на дейност: Инвестиционно изкупуване на дялове от "Търговище Автотранспорт" - ЕООД, Търговище, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки,дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху търговски мерки, ноу - хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин и всяка друга търговска дейност разрешена от закона, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1