Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ - Медицински център Полимед АД - София
Област: София-град
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност на лекари, обема, вида домашни грижи и помощ на болните, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 16 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични дейности и имунизации, издаване на документи, свързани с медицинската дейност на дружеството, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1