Агролоджик ООД - Поповяне
Област: София-окръг
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация на продукти и изделия от промишлеността и селското стопанство, външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки, реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина, транзитни превози, хотелиерство, ресторантьорство, експлоатация на увеселителни заведения (без хазарт), туристическа дейност и услуги, импресарска дейност, проектиране, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1