Агрогор АД - Генерал Тошево
Област: Добрич
Дейност: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Добруджанска гора" - ЕАД, Добрич, извършване на всички необходими действия по процедурата по приватизация, сключване на приватизационната сделка, търговски сделки (заеми, кредити, облигации, запис на заповед и др.), необходими за участието и изпълнението на приватизационната сделка, всякакви други дейности, незабранени със закон, дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос и износ, реескпорт, строителство, строителни ремонти, туризъм-ловен и друг, xотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с ловни продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив, други дейности, които не са изрично забранени от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1