Агросем-Острово ООД - Острово
Област: Разград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство на сортови семена и посадъчен материал, обработка на селскостопанска земя, производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, стоки от растителен и животински произход и техните производни, производство и реализация на хляб, хлебни изделия и други продукти на хранителната промишленост, производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни стоки, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и свързаните с това дейности, вътрешно- и външнотърговски, финансови и икономически дейности и услуги, импорт-експорт, бартерни сделки, реекспорт и други външнотърговски операции и всякаква друга търговска, стопанска дейност и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон,

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1