Агродимекс ООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с торове и препарати за растителна защита, агрохимическо обслужване с торове, препарати и техника, ветеринарномедицинско обслужване, консултантска дейност, извършване на лабораторни анализи – агрохимически, почвени и фитопатологична, производство на посадъчен и посевен материал, вътрешна и външна търговия, комисионна и посредническа дейност, комплексни туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство, производство на стоки, транспортна дейност в страната и в чужбина, проектиране и строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция (растителна и животинска) в страната и в чужбина, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи съгласно Закона за съхранение и търговия със зърно и други нормативни актове.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1