Адифарм ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на лекарствени продукти
Предмет на дейност: Покупка на всякакви стоки или други вещи, незабранени със закон, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, бартерни, компенсационни, консигнационни и реекспортни сделки с всякакви стоки, незабранени със закон, търговия с хранителни и промишлени стоки, занаятчийски изделия, готови лекарствени форми (след получаване лиценз от МЗ), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, маркетингова, лизингова и импресарско-продуцентска дейност, търговско посредничество и представителство, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1