Алема Груп ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Инженеринг, проучване и проектиране, технологичен трансфер, ноу-хау, лицензи, финансиране и изграждане на инвестиционни обекти, технологична екипировка, комплексни изпитвания на инсталации, машини, съоръжения, обучение на персонал и пуск в действие, консултантски услуги, експорт-импорт, лизинг, производство, представителство и коопериране в областта на парфюмерийната, козметичната, хранително-вкусовата, биотехнологичната, микробиологичната, стъкларската, химическата промишленост и преработката на пластмаси, вътрешнотърговски дейности, информационни, административни, софтуерни и комуникационни услуги и дейности, превози на товари и пътници, франкировка, производство, преработка, продажба и изкупуване на всякакъв вид селскостопанска продукция, диворастящи растения и билки, изграждане и стопанисване на спортни обекти, обекти за отдих и възстановяване, тренировъчни и спортни школи, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1