Андела АД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Предмет на дейност: Добив и производство на инертни материали, вар, строителни изделия, мозайка; производство на калиброван камък за захарната промишленост; ремонт, възстановяване и пусково-наладъчни работи на ел. агрегати, ел. апарати и ел. двигатели; пласмент и търговия; внос, износ, маркетинг; производство на калибровани пясъци за специални нужди; покупка, строеж или обзавеждане на жилища с цел продажба и др. търговски и производствени дейности, незабранени със закон, разпореждане по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1