Ардино Мрамор ООД - Правдолюб
Област: Кърджали
Дейност: Добив на скални материали на блокове за строителството
Предмет на дейност: Инвестиционно изкупуване на държавната собственост от капитала на "Мармекс" - ЕООД, или обособена от него част, проучване на рудни и нерудни полезни изкопаеми, добив, обработка и продажба на скално-облицовъчни материали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, импорт, експорт, реекспорт, комисионни, спедиционни, складови, лизингови, валутни и превозни сделки - пътнически и товарни в страната и в чужбина, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги в страната и в чужбина, рекламни и информационни услуги, откриване и експлоатация на бензиностанции, газостанции, сервизи и други авто- и мотоуслуги, предоставяне на други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1