Абритус В ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: строителство, проектиране, строителни ремонти, осъществяване на независим строителен надзор в строителството, производство на строителни материали и специализирано оборудване за защитните съоръжения, изграждане на нови защитни съоръжения и системите в тях, както и специализирани ремонти на същите, разрушаване на доведени до негодност строителни конструкции и съоръжения, почистване на строителни отпадъци, рекултивация и възстановяване на замърсени почви, свързани с опазване на околната среда и водите, проектиране и реализиране на екологични мероприятия, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски дейности, търговско представителство и посреднически дейности, изготвяне на оценки на земеделски земи, движими и недвижими имоти и ОВОС на обекти, покупко-продажба на движими и недвижими имоти и отдаването им под наем, извършване на спасителни и евакуационни дейности при природни бедствия и производствени аварии за населението

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1