123 ББ ООД - София
Област: София-град
Дейност: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Производство на рекламни продукти и материали, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламни, информационни и консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, комисионна и консигнационна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, издателска и дистрибуторска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1