Аванти-България ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с нефт, природен газ, търговия с автомобилни резервни части, изграждане, снабдяване и експлоатация на бензиностанции, автомобилни работилници, гаражи, мотели и др., изграждане, използване и отдаване под наем на складове за нефтени продукти и специално оборудване на транспортни средства, производство, използване и продажба на резервни части и уредби за бензиностанции, транспорт, консултантска и инженерингова дейност, всякаква друга незабранена със закон дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1