Айтос Кранове АД - Айтос
Област: Бургас
Дейност: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Предмет на дейност: Производство на едногредови мостови кранове, кабелни барабани и др., сервиз, ремонт, шефмонтаж, търговска и др. дейности - машиностроителна и металообработваща промишлност, посредничество, маркетинг, търговия, експорт, реекспорт, транзитиране, импорт, лизинг, бартер и производство на фото-, кино-, магнитна, химическа, медицинска, промишлена, хранителна, битова, транспортна, образователна, информационна, строителна, рекламна, хотелиерска, туристическа, авиационна, селскостопанска продукция, услуги, материали, компоненти, търговия с недвижимо имущество, валутни ценности, произведения на изкуството, интелектуална собственост, всякаква вътрешно- и външноикономическа дейност по посочените области и всякакви дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1