Агис ООД - Стражица
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на мелничарски продукти
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия във всякакви разрешени със закон форми и с всякакви незабранени стоки, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартер, лизингова дейност, представителство, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, мелничарска дейност, производство на всички видове брашна, тестени и макаронени изделия и търговия с тях в страната и в чужбина, производство и изкупуване на селскостопанска продукция - растителна и животинска, преработката є (и на ишлеме) и търговия с нея в страната и в чужбина, международен и вътрешен транспорт на товари и пътници с всички видове транспорт, ремонтно-сервизна дейност, спедиторство, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна и импресарска дейност, откриване и експлоатация на бюра за покупко-продажба на валута, изграждане и експлоатация на търговски обекти на хранително-вкусовата промишленост, покупка, строеж и търговия с недвижими имоти, всякакви други стопански дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1