Авви ООД - София
Област: София-град
Дейност: Спомагателни дейности по застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, рекламна и полиграфическа дейност, представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни лица, както и друга незабранена със закон търговска дейност; дейност като застрахователен брокер - осъществяване на посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори, възлагани от застрахован, а за презастрахователни договори - от застраховател.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1