А плюс Б и компания ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно с петролни и нефтопродукти, транспортна и спедиторска дейност, национален и международен туризъм - туроператорска и туристическа агентска дейност, реклама, маркетинг, експорт и импорт, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1