Агент Експрес ЕООД - Раднево
Област: Стара Загора
Дейност: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, търговия на едро и дребно, туроператорска и туристическа агентска дейност, ресторантъорство, хотелиерство, транспортна дейност, търговско посредничество и представителство, строителна-ремонтна дейност, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство на селскостопански стоки и произведения, осъществяване на всяка друга незабранена от закона стопанска дейност в страната и чужбина, а когато има и разрешителен режим, след съответното разрешение.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1