Аес Х ООД - София
Област: София-град
Дейност: Събиране и третиране на други отпадъци
Предмет на дейност: сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци, лятно и зимно почистване, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци, ремонт и поддръжка на автокарна и специализирана комунална техника, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; "озеленяване, поддържане на озеленени площи, предназначени за широко ползване - паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, периодично поддържане на всички структурни елементи на озеленени площи и насаждения по улици, алеи и площади, вкл. и резитба и оформяне на короните на растенията, картотекиране на дълготрайна декоративна растителност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1