Ариес 14 ООД - Силистра
Област: Силистра
Дейност: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Предмет на дейност: Птицепроизводство, хлебна и фуражна промишленост, производство на селскостопанска продукция и търговия с нея, вътрешно- и външнотърговска, консултантска и обслужваща дейност, комисионна, консигнационна и търговска дейност, строителство и всички незабранени със закон дейности.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1