АЛВЕ АД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на столове и седалки
Предмет на дейност: Производство на мебели и дограма, бичени материали, изделия от дървесина, участие в други дружества и придобиване на акции и дялове, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно със стоки, материали, суровини, машини, резервни части и др. на местния и чуждестранния пазар, откриване и експлоатация на магазини и други заведения, внос, износ, реекспорт и бартер, производство на стоки в първоначален, преработен или дообработен вид с цел продажба, превозна дейност, строителство и предприемачество, търговско представителство или посредничество, агентство и дистрибуторство, комисионни, консигнационни и лизингови сделки, маркетинг, реклама и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1