АБАК ДС ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Строителство на хидротехнически съоръжения
Предмет на дейност: Ниско, високо и хидротехническо строителство, архитектурно, строително, градоустройствено и комуникационно проектиране, производство и пласмент на строителни материали, транспортна и авторемонтна дейност, обзавеждане и дизайн, вътрешна и външна търговия, хотелиерство, рекламна, информационна и импресарска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид, представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, доставки на машини и оборудване на селскостопанска и животинска продукция, преводи и машинописни услуги, фото-, видео- и аудиоуслуги, издателска и печатарска дейност, покупки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1