Минна компания Петров АД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Предмет на дейност: Проектиране, ръководство и извършване на пробивно-взривни работи, минно строителство, добив и обработка на полезни изкопаеми и на скалнооблицовъчни и инертни материали, сондажни услуги, проектиране и изграждане на водоземни съоръжения, пътно, жп и високо строителство, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, внос и износ, производство на стоки с цел продажбата им, производство на селскостопанска и животинска продукция, търговия в страната и в чужбина с петролни и горивно-смазочни продукти и продукти в областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електротехниката и селското стопанство, изграждане, закупуване и използване на индустриална собственост в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, организиране на външнотърговски и посреднически сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, вкл. и на счетоводни, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1