Автомобилно рециклиране АД - София
Област: София-град
Дейност: Събиране и третиране на други отпадъци
Предмет на дейност: Събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, дейности по третиране на ИУМПС, вкл. техните компоненти и материали, осигуряване пригодността на отпадъците от МПС за последващото им повторно използване или рециклиране/оползотворяване чрез изграждане на площадки за временно съхраняване и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, отговарящи на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му (след издаване на разрешение като организация по оползотворяване съгласно ЗУО), предприемане на мерки за повишаване количеството на компонентите от ИУМПС, предоставяни за повторно използване и за привличане на производителите и вносителите на МПС в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС; организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците, консултантска дейност, свързана с комуналното управление на дейностите; търговска дейност в своя полза и за сво сметка, както и в полза на своите клиенти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1