Агромах ЕООД - Бело поле
Област: Благоевград
Дейност: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Продукти и услуги:
Инертни материали,бетонови смеси,циментови разтвори
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представтелство и посредничество в страната и чужбина; превозни сделки в страната и чужбина; комисионни и спедиционни сделки в страната и чужбина; складови сделки; стоков контрол; строителна дейност и услуги в страната и в чужбина, включително високо, пътно и вик строителство; благоустройствени услуги; проектантски и инженерингови услуги; събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обзавеждане на отпадъци; изграждане и експлоатация на системи и съоръжения за добив на инертни материлаи /чл. 46 от закона за водите/;търсене, проучване и добив на подземни богатства /чл.1 от закона за подземните богатства/ изкопно-земни услуги; битови услуги; сделки с интелектуална собственост; xотелирески, туристически, туроператорски услуги; рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; организиране на професионално обучение; производство и продажба на изделия от бетон, бетонови смеси и циментови разтвори; асфалто - бетон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1