Геоминерал АД - София
Област: София-град
Дейност: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Извършване на геоложки изследвания и други дейности по предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства; извършване на дейности по добив на метални и неметални подземни изкопаеми по предоставени концесии; консултации за участие в провеждането на конкурс или търг за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства; проучвания, анализи и консултации за придобиване и управление на дялови участия и за преобразуване на предприятия за търсене, проучване и добив на подземни богатства; дейност на търговско прдставителство и посрдничество; превозни сделки, както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1