Въгледобивна Компания ЕООД - Бобов дол
Област: Кюстендил
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Добив, преработка, пласмент и експлоатация на въглища и други полезни изкопаеми и търговия с тях, свързаните с това дейности, извършване на текуща техническа поддръжка и текущи основни ремонти на производствени съоръжения, строително-монтажна и ремонтна дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, търговия - вътрешна и външна, производство, услуги във всички отрасли на икономиката, консултантска дейност, търговско посредничество, търговско представителство, комисионна, спедиционна, превозна дейност - сделки по превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1