Автокомерс ООД - Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия с автомобили
Предмет на дейност: Внос, износ и търговия с автомобили, мотоциклети, велосипеди, резервни и авточасти, отдаване под наем на МПС, лек, товарен и автобусен превоз на пътници и товари, производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и в чужбина на всякакви разрешени със закон видове растениевъдна, животинска и промишлена продукция, разкриване на предприятия за производство на промишлени стоки и преработка на животинска и растениевъдна продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, консигнационна, лизингова, складова и спедиторска дейност, агентска и туроператорска дейност, разкриване и стопанисване на заведения за обществено хранене и хотелиерска дейност, разкриване на магазини и продажба на всякакви хранителни и промишлени стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия и други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1