Ай Пи ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Добив, производство и търговия на нефт и нефтени продукти, горива, газьол, гориво- смазочни материали, греси, мазут и всички видове смазочни материали; добив, производство и търговия на биодизел и всички негови производни и продукти получавани от биодизел; проектиране, изграждане и поддръжка на пътни, мостови, водопроводни, канализационни, га30прен0сни, нефтенопреносни и други строителни и хидросъоражения; инженерингова дейност; геоложки и геодезически проучвания и измервания, добив, преработка и транспортиране на инертни и скални материали, пренос на нефт и нефтени продукти; високо и ниско строителство, озеленяване, сметосъбиране и сметоизвозване; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел да ги продаде, производство на стоки с цел продажба; застрахователна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и на търговско представителство и посредничество; банкова дейност и валутни сделки; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и предоставянето на услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности; издателска и печатарска дейност и извършване на всички видове услуги, рекламна дейност, отдаване на движими и недвижими имоти под наем и всички други дейности незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1