Врис ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Предмет на дейност: Добив, преработка и търговия с инертни материали; рекултивация на слабо продуктивни земи и нарушени терени, проектиране, изграждане и експлоатация на възобновяеми източници на енергия; покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; проучване, проектиране, строителство, търговия със строителни материали и xранителни стоки; ресторантъорство и xотелиерство; търговско представителство и посредничество; комисионна дейност, външнотърговска дейност; превозна дейност и предоставяне на други услуги на граждани, фирми и организации в страната и чужбина; извършване на всички търговски дейности, за които няма законна забрана.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1