Ай Еф Джи Кепитъл Груп АД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Друга търговия на едро
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които акционерното дружество участва, финансиране на дружества, в които акционерното дружество участва, собствена производствена и търговска дейност, покупко-продажба на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и външнотърговски сделки, комисионни и консигнационни сделки, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортни и спедиционни сделки и услуги, експлоатация на складови бази и складови сделки, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1