Агрикола АД - София
Област: София-град
Дейност: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия на грозде, предназначено за вино, вина, продукти, получени от грозде и вино и спиртни напитки след надлежно лицензиране; търговия с пресни плодове и зеленчуци; производство на непреработени и/или преработени растителни и/или животинска продукция и продукти от риба и аква култури, предназначени за продажба; производство на ел. енергия, биодизел и пара, и/или топла вода от биомаси; транспортна и спедиторска, инвестиционна и производствена дейност; вътрешно и външно търговско дейност; посредничество, агентство, представителство в страната и в чужбина, ноу-хау, изследвания, пазарни проучвания, технически и технологични дейности, както и всякакви други дейности, които не са забранени от действащото в рб законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1