Нови Минни Технологии ЕООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина на едро и дребно във всичките и видове; търговско представителство, посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни на физически и юридически лица и фирми; предприемачество във всички сфери на стопанската дейност; преработка и реализация на суровинни ресурси /без забранените от закона/, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; реализация на всякакви /позволени от закона/ стоки и услуги, транспорт, спедиция, хотелиерство и ресторантъорство; вътрешен и международен туризъм; охранителна дейност след снабдяване със съответното разрешение; оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, магазини, ателиета за услуги, бюра, комисионна, консигнационна, транспортна, складова, бартерна и лизингова дейност; търговия с черни и цветни метали, след снабдяване с необходимите лицензи; покупко - продажби и други сделки с въглища, минни и строителни материали, проектиране, конструиране и инженеринг, анкерни и комбинирани крепежни конструкции за минни изработки, заздравяване на подземни и надземни изкопни работи, съоръжения и скални масиви, разработване и внедряване методи за управление процесите в масива и технологии за добив на полезни изкопаеми; разработване и проектиране на добивни и енергийни технологии, извършване на сделки с недвижими имоти; външноикономическа дейност, промишлено коопериране, трансфер на технологии, ноу-хау и лицензи, всякаква друга незабранена от действащото законодателство дейност, след снабдяване с предвидените в него разрешения от компетентни органи.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1