Адамант Кепитъл Партнърс АД - София
Област: София-град
Дейност: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Предмет на дейност: Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности : 1/приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; 2/изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; 3/управление на портфейл; 4/предоставяне на инвестиционни консултации за клиент; 5/предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безуславно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка, като и на следните допълнителни услуги : 1/съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клеинти, включително попечителска дейност /държане на финонсови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства / предоставяните обезпечения; 2/предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя земя, участва в сделката при условия по ред, определен с наредба; 3/консултации на дружества отностно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 4/предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 5/инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; дружеството ще осъществява горните инвестиционни услуги и дейности, включително и посочените допълнителни услуги, в европейския съюз и държавите членки на европейското икономическо пространство, както и в трети държави.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1