Автоматизация на дискретното производство - Смолян ООД - Смолян
Област: Смолян
Дейност: Производство на други обработващи машини
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, производство и реализация на възли, линии и системи за автоматизация на дискретното производство и за телемеханика, проектиране на машини и съоръжения за технологично оборудване в машиностроенето, електропромишлеността, учебно-производствената дейност, на ел. инсталации и ел. проводи, разработване на технологии за нови изделия, консултантски услуги по автоматизация на дискретното производство, системно и приложно- програмно осигуряване, производство и реализация на микропроцесорни системи и устройства и обучаване на потребители, производство и продажба на машини, уреди, апарати, съоръжения, металопресови изделия, инструментална екипировка, матрици, щанци, домашни потреби, електродомакински уреди, стоки за широко потребление, нестандартни детайлни изделия, рекламни, пластмасови и гипсови изделия, сувенири, шивашки и плетачески изделия, селскостопански продукти, плодове, зеленчуци, цветя, декоративни храсти, производство и експлоатация на забавни игри, търговия на едро и дребно и пласментно- снабдителска дейност със суровини и материали, полуфабрикати, готови изделия и стоки с автомобили, автомобилни части и принадлежности, изграждане и експлоатация на търговски обекти, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, оказионна търговия, посредническа и комисионна дейност, хотелиерство, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене, педагогически, транспортни, машинописни и копирни услуги, таксиметрови услуги с леки и товарни автомобили в страната и в чужбина, авторемонтни и битови услуги, външноикономическа дейност, внос и износ на суровини, материали, полуфабрикати, готови изделия и стоки от промишлен и селскостопански характер, бартерни, реекспортни, компенсационни и борсови сделки, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, изграждане и експлоатация на валутни магазини по реда, определен със закон, маркетингова, инженерингова и лизингова дейност, трансфер на технологии и ноу-хау.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1