Аква Куул АД - София
Област: София-град
Дейност: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Предмет на дейност: Проектиране, производство, изграждане и продажба на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода; консултанска дейност, свързана с разработване на проекти и тяхната реализация в областта на пречествателни станции за питейна и отпадъчна вода; изграждане на водоемни съоражения и съоражения за вец; пречистване на почви, води и утайки; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу - хау и други обекти на интелектуална собственост; извършване на всякаква друга стропанска дейност, незабранена от действащото в република българия законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1