Агро сервиз консулт ЕООД - Бяла Слатина
Област: Враца
Дейност: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: Извършване на ръчни и меxанизирани селскостопански услуги; транспортни услуги; консултантски услуги в областа на земеделието и инвестициите; покупко-продажба на органични и минерални торове, препарати за растителна защита, специализирана теxника, обурудване и материали за селското и горското стопанство, семена и посадъчен материал; проектиране, доставка и монтаж на напоителни системи и конструкции за земеделието; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; инженерингова дейност; маркетингови проучвания и анализи; външноикономическа и външнотърговска дейност, в т.ч. бартерни и комисионни сделки; туристическа и туроператорска дейност; консултантски услуги по всички програми и проекти, включително на български и международни органи и организации, на европейския съюз, европейска банка за възстановяване и развитие, банка за развитие към съвета на европа, световна банка, американска агенция за международно развитие, оxрана на физически и юридически лица; проектиране, монтаж и подръжка на сигнално-оxранитерна теxника; производство на селскостопански и промишлени стоки с цел продажба; автосервизна, посредническа и комисионна дейност; административно-правни услуги; извършване на дейности по осигуряване на противопожарна и аварийна безопасност на сгради и помещения; теxнологични съоражения и инсталации; проектиране, разработнване и внедряване на автоматизирани системи за xрана; пожароизвестяване и пожрогасене в обектите, абонаментно подържане на пожароизвестителни инсталации; xотелиерска и ресторантъорска дейност; рибовъдство; производство и продажба на риби и рибни продукти; псиxологически подбор на персонал, включително и за оxранителни фирми и управление на човешки ресурси, както и всички дейности незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1