Аква Модул АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство на пречиствателни станции за питейни води, производство на преичствателни станции за отпадни води, физико химични технологии при пречистване на води, управление качеството на водите, контрол на емисиите и лабораторни изследвания и анализи, производство и реализация на селищни модулни пречиствателни станции за питейно-битови води, производство и реализация на селищни модулни вертикални пречиствателни станции за битови-фекални води, научно-изследователска и развойна дейност за утализация на утайки от водопречиствателни станции, технологичен развой, производство и реализация на инсталации за канализационна утализация на битови отпадъци, производство и реализация на хидротермични електрогенератори.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1