Агропродукт 2000 ЕООД - Каварна
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, продажба, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция, арендуване и обработка на земеделски земи, градини и други селскостопански земи, както и продукти от тях, както и всякакъв друг вид земи, участие в производствено търговски вериги, транспортна и спедиторска дейност, туристическа, рекламна, ресторантъорска, счетоводна, лизингова дейност, покупко-продажба и наем на недвижими имоти, инженерингова дейност в страната и чужбина маркетингова дейност, продажба на алкохол и цигари, представителство и посредничество в страната и чужбина, авторемонтна и автосервизна дейност, покупко-продажба на всички видове моторни превозни средства и прикачния инвентар към тях, търговия с авточасти в страната и чужбина, изкупуване и преработка на всички видове вторични суровини, строителна дейност, строително-монтажни дейности, вграждане на всякакви строителни и други компоненти, използвани в строителството в строящи или вече построени постройки или други видове обекти, обзавеждане на недвижими имоти, търговия с лекарствени средства и лекарствени препарати в страната и чужбина, производство, преработка, търговия с плодове и зеленчуци и със селскостопанска продукция за вътрешния и външен пазар, производство, изкупуване, преработка, продажба на дребно и едро за стоки за бита и промишленастта и на художествени изделия, търговска дейност в страната и чужбина и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1