Агроплант ООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Арендуване и обработка на земя, производство, преработка, изкупуване и търговия - вътрешна и външна със селскостопанска продукция, машини, съоръжения, препарати и семена, извършване на услуги със земеделска теxника, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, сделки с вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или непреработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия с недвижими имоти, строителна и строителноремонтна дейност, транспортна дейност, дейности, извършването на които се извършва с разрешение на държавен орган /след получаване на такова/, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1