Върба - Батанци АД - Мадан
Област: Смолян
Дейност: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Предмет на дейност: Добив и преработка на подземни богатства - метални полезни изкопаеми; придобиване на съвкупността от всички права, задължения и фактически отношения на „обединение върба - батанци"; строителна, монтажна, търговска и транспортна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1