Адмирал Казино Геймс АД - София
Област: София-град
Дейност: Залагания и хазарт
Предмет на дейност: Производство, продажба, наемане, инсталиране, пускане в действие и техническо обслужване на технически устройства с промишлено предназначение и за развлекателни цели, вкл. електронни автомати за игри - клас "А" и "Б", автомати за игрални казина - клас "С", в страната и в чужбина, проекти, проектно-сметна документация и проучвателни проекти в областта на машиностроенето, строително-монтажни работи за изграждането на различни обекти върху недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство и свързани с тях услуги (нощуване и хранене, търговски и делови услуги, осигуряване на транспорт и различни културни прояви), даване дългосрочно под наем и за краткосрочно безвъзмездно ползване на собствени недвижими имоти, изграждане на казина, участие в тяхната дейност и даване на консултация в тази област, обучение на персонала, инсталиране на апаратите и оборудване на казина в страната и в чужбина, когато това не противоречи на българското законодателство и след получаване на съответно разрешително, маркетинг в областта на услугите, сделки в търговията на едро и дребно, покупко-продажба, организиране и реализиране на всякакви културни, спортни и туристически изяви, осъществяване на всякаква издателска дейност, издаване на всякакви аудио-, видео- и филмови продукти, тяхната продажба, покупка и заемане, техническо обслужване на съоръжения, машини, механизми и транспортни средства, приемане на различни залагания, вкл. спортни прояви, когато това не противоречи на българското законодателство и след издаване на съответно разрешително, основаване на филиали в страната и в чужбина, участие в дейностите на други предприятия в страната и в чужбина, друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1