Ватия кварц АД - София
Област: София-град
Дейност: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Предмет на дейност: Извършване на дейности по търсене, проучване и добив на подземни богатства; извършване на геоложки изследвания и геологопроучвателна дейност; консултации за участие в провеждането на конкурс или търг за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства и/или концесии за добив на подземни богатства; посредничество и външно търговска дейност; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества за извършване на дейности по търсене, проучване и добив на подземни богатства, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които дружеството участва, финансиране на дружествата, в които дружество участва, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1