Агроте 85 ЕООД - Костинброд
Област: София-окръг
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещu с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стокu от собствено проuзводство, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделкu, лизингови сделки, търговско посреднuчесмво u предсмавuмелство, сделкu за превоз на хора u товари в страната u чужбина, международен транспорт, стоков контрол, хотелuерски услуги /uзвън случаите на чл. 2, т. 3 от тз/, турuстuчески, рекламни и интернет услуги, ремонт и поддръжка на компютърна техника и програмни продукти и локални мрежи към тях, открuване u експлоатация на магазини, ресторанти, външнотърговски сделки по предмета на дейност, както и други незабранени от закона дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1