Агротим ООД - Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Внос, производство и търговия с фитофармацефтични препарати, минерални торове и услуги в областта на растителната защита; селекция, сортоподдържане и семепроизводство на селскостопански култури и цветя, търговия с тяx в страната и чужбина; пакетаж на семена и други стоки; търговия с xранителни и неxранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили и други, включително и селскостопанска теxника в страната и чужбина, комисионна търговия, бартерни сделки, посредничество, агентство и представителство на юридически и физически лица в страната и чужбина, информационна и рекламна дейност, транспортни услуги на фирми и граждани в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм и всякаква информационна и рекламна дейност и друга дейност незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1