Акта-медика АД - Севлиево
Област: Габрово
Дейност: Търговия на едро с други стоки за домакинството
Предмет на дейност: участие в други дружества или в тяхното управление с извършване и на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка (продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации (без извършване на сделки, за които се прилага ЗППЦК), придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, вкл. предоставяне на заеми само за дружества, в които има пряко участие или ги контролира, всякаква търговска дейност, упражнявана съгласно законите.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1